Skole

Vår målsetting er at ungdommene skal oppleve mestring og ha engasjement i skolearbeidet. Skolens sentrale funksjon i ungdomstiden og tilpasningen til voksenlivet gjør at Klokkergård har stor oppmerksomhet rundt våre ungdommers skolegang. Dette er viktig for å lære seg kompetanse til videre utdanning og jobb. Sosialt er skolen også viktig, med gode muligheter for å få nye venner og bli med på aktiviteter.

Oppfølging av skole og opplæring

Det er ofte stor variasjon i tidligere skoleerfaring blant våre ungdommer. Klokkergård skal sikre et godt individuelt skoletilbud og vi innhenter tidligere skolepapirer og relevante rapporter for en pedagogisk kartlegging. Vi har to ulike tilnærmingsmåter. Noen ungdommer trenger tilrettelegging og spesialundervisning, mens andre ungdommer kan gjennom støtteundervisning raskere tette kunnskapshullene.

Mange av ungdommene har nederlagshistorier knyttet til skolegang, både når det gjelder det sosiale og det faglige. Klokkergård ser det derfor som avgjørende å bruke riktige tiltak og tid for å imøtekomme ungdommens behov. Vi ønsker å gi den enkelte alderstilpassede utfordringer knyttet til sin skolesituasjon. Våre metoder og virkemidler er elevgruppe i arbeidslag, støtteundervisning og overføring til ekstern skole/bedrift. Samtidig arbeider vi med å gi ungdommene erfaringer, gjerne i form av praksisplass i ulike bedrifter, slik at de kan finne motivasjon og ta valg for utdanningsløpet.

Skoleansvarlig

Hvert enkelt kollektiv har egen skoleansvarlig. Skoleansvarlig skal sørge for at barna og ungdommenes skolegang blir fulgt opp og jevnlig evaluert. Skoleansvarlig skal sikre at kollektivet hjelper den enkelte ungdom med å holde engasjementet og strukturen i sitt skolearbeid, samt at de voksne skal stille klare forventninger til den enkeltes utvikling.

Skoleansvarlig skal også sikre at kollektivet/omsorgsenheten har et godt samarbeid med internskolene våre og de eksterne skolene ungdommene til en hver tid går på.

Melderutiner

Ved inntak av nye ungdommer, blir ungdommene innmeldt og registrert som elever til fylkeskommunen der kollektivet ligger. Fylkeskommunen der kollektivet ligger, har ansvar for å være i dialog med ungdommens hjemfylke.

Egen skole

Klokkergårds avdelinger i Sogn og Fjordane har egen skole som ligger på Måløykollektivet. Skolen samarbeider tett med Måløykollektivet, Sjøly og Kannesteinen og tar imot elever fra disse kollektivene. Klokkergårdstiftelsens skole har siden desember 2006 vært godkjent som privat grunnskole etter opplæringslovens § 2-12. Skolen drives gjennom en samarbeidsavtale med Sogn og Fjordane fylkeskommune og har tre ansatte.

Ungdommer som er i grunnskolealder får opplæringstilbud ved Klokkergårdstiftelsens skole. Fag- og timefordelingen er i tråd med kunnskapsløftet. Elever som er i videregående alder, men mangler skoleplass, får også tilbud om grunnskoleopplæring på 30 timer i uken for å oppfriske kunnskaper og tette kunnskapshull.

Undervisningen er tilpasset den enkelte elevs behov og forutsetninger. Tilpasningen skjer med bakgrunn i kartlegging av den enkeltes kompetanse. Skolen bistår ungdommene ved innsøking og overføring til videregående skole, og har nært samarbeid med de lokale videregående skolene Eid VGS og Måløy VGS.