Hva gjør vi?

Vi jobber for at barn og ungdom skal få rammer, trygghet og omsorg gjennom plassering i våre kollektiv, familiehjem og omsorgsenheter.

Gjennom Klokkergårds behandlingsmetoder og tiltakskjeden har vi som formål å rehabilitere unge med rus- og atferdsproblemer.

Tiltakskjeden

Tiltakskjeden til Klokkergård består av kollektivplassering, familiehjem og hybel med oppfølging/ettervern. Ungdommene bor på selve kollektivet den første delen av behandlingsforløpet, for at de skal bli kjent med den strukturen og de grensene vi setter.

Oppholdet på et av Klokkergårds kollektiver skal gå over til en mer normal hverdag, sammen med en familie. Våre familiehjem er mennesker som ønsker at barn og ungdom skal få sjansen til å utvikle seg positivt og få et bra liv videre. Det å leve sammen i et familiehjem er en tilnærmet normal situasjon og er den beste måten å trene selvstendighet på. Men, med Klokkergårds to-base-system vil kollektivet følge ungdommen tett også i familiehjemmet.

To-base er noe av det som gjør Klokkergård helt unik. Ungdom hos Klokkergård har to baser: Kollektivet og familiehjemmet. Det gir trygghet å vite at det alltid er en ledig seng på kollektivet, hvis det skjærer seg litt eller mye i familiehjemmet. For familiehjemmet er det også en trygghet i å vite at de alltid kan kontakte kollektivet hvis ungdommen sliter med smått eller stort.

Metode

Hos Klokkergård legger vi vekt på at begrepene omsorg og grenser hører sammen. Grenser møter ungdommene gjennom dagliglivets rutiner i kollektivet. Omsorg vises gjennom trygge, forutsigbare og tilstedeværende voksne i hverdagen.

Ungdommene opplever omsorg gjennom at voksne legger til rette for mestring, og gir tilbakemeldinger på framgang og utvikling. De unge får i tillegg støtte til å håndtere vanskelige situasjoner som følge av et dårlig valg. Gjennom samtaler har de unge mulighet til å snakke om det de har behov for. De voksne er der for å lytte, gi tilbakemeldinger og råd. Vår erfaring er at ungdommen i situasjoner hvor de er spesielt sårbare, søker tettere voksenkontakt. I visse situasjoner har ungdommen, av ulike grunner, behov for å intensivere oppfølgingen. Dette kan skje på kollektivet ved at ungdommen har en bestemt voksen å forholde seg til, eller at ungdommen blir tatt ut av kollektivet med en eller to voksne for en kortere periode.

Medlever-turnusen (de voksne lever 14 dager sammen med de unge av gangen) tilrettelegger for kontinuitet og kvalitet i relasjonene mellom voksen og den enkelte ungdom.

Fellesskapet er viktig på Klokkergård. Fellesskapet består av ungdommene og de voksne som bor i kollektivene. Våre fellesskap er voksenstyrte, men målet til Klokkergård er likevel å legge til rette for en konstruktiv medbestemmelse for ungdommene. Det er med på å fremme positiv selvtillit, mestringsfølelse og kontroll hos den enkelte ungdom. Det skal sikre de unges deltakelse og innflytelse når det gjelder daglige rutiner, gjøremål og fritidsaktiviteter. Utvikling av identitet er sentralt i ungdomsårene. For at endringer skal skje og opprettholdes må disse forankres i ungdommenes opplevelse av seg selv i samspill med andre. Mestringsopplevelser og positive bekreftelser er med på å styrke en positiv identitet.

Klokkergård prioriterer det å heve ungdommenes kompetanse på viktige områder som sosiale og relasjonelle ferdigheter, utvikle følelsesregulering og mestre praktiske utfordringer. For å lykkes med dette jobber vi etter verdiene solidaritet, likeverd, inkludering, toleranse og respekt for individets egenart og særskilte behov.

Våre metoder er:

  • Fellesskap
  • Omsorg
  • Målarbeid
  • Faseprogram
  • Arbeid med egen historie
  • Skole
  • Arbeidslag
  • Aktiviteter
  • Samlinger
  • Individuelle samtaler

Omsorgsenheter

Klokkergård gir også tilbud om plassering i egne omsorgsenheter for barn mellom 6–15 år. Omsorgsenhetene er et tilbud for barn som ikke kan bo hjemme. I omsorgsenhetene motiverer vi barna til å bli kjent med andre barn i nærheten, og til å bli med på aktiviteter i nærmiljøet.

Vi samarbeider med BUP og lokale skoler for å gi barna best mulig tilrettelagt hjelp.

Alle plasseringer skjer i hht. Lov om barneverntjenester §4-4 og §4–12.