Hva gjør vi?

Vi jobber for at ungdom skal få rammer, trygghet og omsorg gjennom plassering i våre kollektiv og i botrening.

Gjennom Klokkergårdstiftelsens behandlingsmetoder og tiltakskjede har vi som formål å rehabilitere unge med rus- og atferdsvansker.

Tiltakskjeden

Tiltakskjeden til Klokkergårdstiftelsen består av kollektivplassering og botrening. Ungdommene bor på selve kollektivet den første delen av behandlingsforløpet, for at de skal bli kjent med den strukturen og de grensene vi setter.

Oppholdet på et av Klokkergårdstiftelsens kollektiver kan gå over til en tid med botrening.

Metode

I Klokkergårdstiftelsen legger vi vekt på at begrepene omsorg og grenser hører sammen. Omsorg vises gjennom trygge, forutsigbare og tilstedeværende voksne i hverdagen. Grenser møter ungdommene gjennom dagliglivets rutiner i kollektivet.

Ungdommene opplever omsorg gjennom at voksne legger til rette for mestring, og gir tilbakemeldinger på framgang og utvikling. Ungdommene får i tillegg støtte til å håndtere vanskelige situasjoner og valg. Gjennom samtaler har ungdommene mulighet til å snakke om det de har behov for. De voksne er der for å lytte, gi tilbakemeldinger og råd. Vår erfaring er at ungdommen i situasjoner hvor de er spesielt sårbare, søker tettere voksenkontakt. I visse situasjoner har ungdommen, av ulike grunner, behov for å intensivere oppfølgingen. Dette kan skje på kollektivet ved at ungdommen har en bestemt voksen å forholde seg til, eller at ungdommen får en tur ut av kollektivet med en eller to voksne for en kortere periode.

Medlever-turnusen (de voksne lever 14 dager sammen med ungdommene av gangen) tilrettelegger for kontinuitet og kvalitet i relasjonene mellom voksen og den enkelte ungdom.

Fellesskapet er viktig i Klokkergårdstiftelsen. Fellesskapet består av ungdommene og voksne som bor i kollektivene. Våre fellesskap er voksenstyrte, men målet til Klokkergårdstiftelsen er likevel å legge til rette for en konstruktiv medbestemmelse for ungdommene. Dette er med på å fremme positiv selvtillit, mestringsfølelse og kontroll hos den enkelte ungdom. Det skal sikre ungdommenes deltakelse og innflytelse når det gjelder daglige rutiner, gjøremål og fritidsaktiviteter. Utvikling av identitet er sentralt i ungdomsårene. For at endringer skal skje og opprettholdes må disse forankres i ungdommenes opplevelse av seg selv i samspill med andre. Mestringsopplevelser og positive bekreftelser er med på å styrke en positiv identitet.

 

Våre metoder er:

  • Fellesskap
  • Omsorg
  • Målarbeid
  • Utviklingsstige
  • Arbeid med egen historie
  • Skole
  • Tilrettelagt dagtilbud
  • Aktiviteter
  • Samlinger
  • Individuelle samtaler