Foreldre

Din rolle

En viktig del av vårt arbeid er å få et avklart forhold mellom ungdom og foreldre/foresatte. Det er avgjørende for de unges utvikling at foreldre/foresatte er godt informert og deltagende i ungdommens liv

Familiene til ungdommene er viktige samarbeidspartnere i behandlingen og i ungdommens liv. Erfaring har vist oss at der foreldrene har deltatt aktivt i forandringen til ungdommene, har dette vært en medvirkende faktor til at endringen har vart over tid.

Familiearbeidet foregår både i formelle og uformelle arenaer hvor ungdommene og deres familier møtes, og får hjelp til å bearbeide forholdet dem imellom. Vi ønsker å inkludere foreldre og søsken i fellesskapet, gjennom deltakelse i aktiviteter og seminarer. Målsettingen er å skape samhold og trygghet i foreldregruppa/søskengruppa, og tilrettelegge for arenaer for utveksling av erfaringer og refleksjoner rundt aktuelle temaer.

Oppstartssamtale

Klokkergård ønsker å gjennomføre en samtale med foreldre/foresatte på deres hjemmebane i starten av ungdommens behandlingsforløp. I samtalen får foreldre/foresatte stille spørsmål om Klokkergård, kollektivet, behandlingsforløpet og komme med sine forventninger. Det at foreldrene får prate med noen som er i direkte kontakt med deres ungdom er noe som vil skape trygghet og et tettere samarbeid fra starten av.

Foreldre/foresatte er de som kjenner ungdommen best. Vi ønsker å høre foreldrenes opplevelse av historien og bakgrunnen til ungdommen før plassering. Vi vil også høre deres tanker om hva som er viktig for deres barn framover. For at vi best mulig skal kunne hjelpe din ungdom, er informasjon og samarbeid med deg/dere som foreldre/foresatte viktig for oss.

Vår erfaring er at foreldre/foresatte er slitne når ungdommene kommer til kollektivet. De har hatt en tung periode før plassering, og vært gjennom vanskelige prosesser. I overgangen hvor ungdommen flytter til kollektivet kan det være vanskelig for foreldre/foresatte å gi fra seg det daglige ansvaret for sin ungdom, og tilliten mellom kollektivet og foreldre/foresatte må bygges opp. Mange foreldre/foresatte har behov for å snakke om tiden før plassering. Ut i fra målsetningen med plasseringen ønsker vi å høre foreldrenes/foresattes tanker om behandlingsforløpet. Det er viktig at foreldre/foresatte involveres gjennom hele behandlingsforløpet, da det kontinuerlig blir tatt stilling til hvor ungdommen er i sin prosess og hva som er til det beste for ungdommen videre.

Metoder

Familiesamtaler er en metoder som brukes på kollektivet. Hensikten er å skape et godt forhold i familien, legge fortiden bak seg og danne grunnlag for videre kontakt under og etter behandlingen. Dette skal være med på å øke forståelsen til ungdommen, foreldre/foresatte og søsken, samtidig som samtalen er et ledd i bearbeidelsen av opplevelser i oppveksten.

Klokkergård er opptatt av at foreldre/foresatte og ungdom har en direkte og ærlig tone seg imellom, som oppleves som trygt. Vår erfaring er at ungdom profitterer på at viktige voksenpersoner, som foreldre/foresatte, saksbehandlere og de voksne på kollektivene er samkjørte, har åpne diskusjoner og er enige i de avgjørelser som tas. Dette være mer forutsigbart for ungdommen, og det vil bli en kontinuitet i ungdommens oppdragelse. Vi vektlegger at erfarne voksne i kollektivet får større ansvar for familiearbeidet.

Ukentlige oppdateringer

Mens ungdommen bor på kollektivet gis foreldre/foresatte informasjon om hvordan ungdommen har det, hvordan utviklingen går. De skal også involveres i handlingsplansarbeidet. De voksne på kollektivet har ansvar for å gi foreldre/foresatte ukentlig oppdatering, samt føre dialog med foreldrene/foresatte ved uforutsette hendelser. Foreldre/foresatte er også velkomne til å ringe kollektivene.

Dersom ungdommen er over 18 år, kan de gi Klokkergård taushetsplikt overfor foreldrene. Kollektivet ser det uheldig at ungdom og kollektivet ikke har åpenhet overfor foreldre, og vil motivere de unge til dette.

Besøk

Vi oppfordrer familien til å komme på besøk til kollektivet. Vi ønsker at familiene skal se og oppleve stedet ungdommen deres bor og bli kjent med de som er sammen med ungdommen til daglig. Besøk og eventuelt overnatting avtales med kollektivet.

Hjemreiser

Foreldre/foresatte, ungdommen og de voksne på kollektivet avtaler tidspunkt og frekvensen av hjemreiser. De voksne på kollektivet bistår ungdommen med den praktiske planleggingen av hjemreisen. Ungdommen skriver en detaljert hjemreiseplan i samarbeid med de voksne på kollektivet og foreldre/foresatte. Det skal avklares i forkant av hjemreisen hvem foreldre/foresatte skal ta kontakt med under helgen om de trenger støtte eller hjelp. Ved de første hjemreisene vil det alltid være med en voksen fra kollektivet. Det vil være individuelt fra ungdom til ungdom når ungdommen får reise hjem alene første gangen.

Vår erfaring er at det å lære seg å planlegge minsker sjansene for å møte på uforutsette utfordringer som ungdommen ikke er klar for å møte. Fokuset på hjemreiser er at de skal være vellykkede og at ungdommen skal få gode mestringsopplevelser. Etterhvert vil nettverk være en del av det ungdommen jobber med på hjemreiser: Å vedlikeholde positive nettverk og avslutte kontakt med negative og destruktive nettverk. Å avslutte kontakt med destruktive nettverk er avgjørende for en positiv hjemreise, og øker muligheten for at ungdommen forblir rusfri.

De voksne på kollektivet ringer alltid foreldre/foresatte i etterkant av hjemreisen for å evaluere hva som har vært bra og om det er noe de skulle ønske var annerledes. Samtalene gir oss mulighet til å veilede og drøfte nye strategier i de situasjoner foreldre/foresatte opplever som vanskelige. Dette er med på å bygge opp foreldrekompetansen og endre samspillet mellom ungdommen og foreldre/foresatte.

Familiehelg

En gang i året arrangerer Klokkergård (øst, vest og sør hver for seg) familiehelg. Dette blir stort sett lagt til sensommer/høst. Dette er en helg hvor en har fokus på aktiviteter og hygge, og relasjoner står i fokus. Klokkergård erfarer at via felles positive opplevelser, styrkes forholdet mellom både familie og behandlingssted, ungdom og foreldre/foresatte. Her legges det opp til at både småsøsken og annen nær familie kan delta. Lokalområdet rundt kollektivet blir benyttet.

Familieseminar

Det arrangeres felles familieseminarer to ganger i året. Der samles ungdommene med foreldre og/eller andre viktige voksenpersoner, søsken over 15 år og de voksne fra kollektivet. Begge samlingene avholdes utenfor kollektivet med planlagte faglige temaer og diskusjoner. Vi inkluderer foreldre/foresatte i ungdommens historie og målarbeid. Familiene får muligheten til å møte de andre familiene, ungdommene og dele erfaringer med disse.

Kollektivene

Klokkergård har åtte kollektiv i Sogn og Fjordane, Hedmark og Vestfold. Kollektivene har ulik størrelse og plassering for å møte ungdommens forskjellige behov og personligheter. Sammensetningen av ungdomsgruppene på de forskjellige kollektivene er også viktig når vi plasserer ungdommen. Vi ønsker at miljøet skal være jevnt fordelt på kjønn, alder og geografisk tilhørighet.