Familiehjem

 

Hva er et familiehjem

Tiltakskjeden til Klokkergård består av kollektivplassering, familiehjem og hybel med oppfølging/ettervern. På kollektivet lærer ungdommen å forholde seg til en del normer, holdninger og regler som ligger til grunn for behandlingen. Dette videreføres i familiehjemmene.

Vår erfaring er at opphold i et av våre familiehjem kan gi ungdommene positive og nyttige erfaringer som vanskelig kan gis innenfor rammene av kollektivet. Når en ungdom flytter til et familiehjem ser vi ofte andre sider ved ungdommen, blant annet fordi rammene og strukturen blir annerledes. Det å flytte ungdommen til et familiehjem, og fortsette endringsarbeidet i en mer normal læringsarena, gir nye utfordringer, samtidig som behovet for struktur og omsorg dekkes.

Familiehjemmene er en del av to-base-systemet til Klokkergård. Familiehjemmene får opplæring og veiledning basert på de metodene kollektivene praktiserer. Metoder og faseprogram er som på kollektivet, men læringsarenaen er en annen.

Ungdommene som flytter til et familiehjem forholder seg til de voksne, mens de fortsatt har tilhørighet på kollektivet og er en del av behandlingsmiljøet der. De kan flytte tilbake til kollektivet for en periode, hvis situasjonen rundt ungdommen tilsier det.

Kollektiv + familiehjem = to trygge baser

To-base er noe av det som gjør Klokkergård unikt. Ungdom hos Klokkergård har to baser: Kollektivet er bostedet den første tiden, og dette kollektivet følger med videre når ungdommen flytter til familiehjemmet. Hvis den unge møter utfordringer som blir for store å løse i den nye hverdagen hos familiehjemmet, gir det trygghet å vite at det alltid er en ledig seng på kollektivet. For familiehjemmet er det også en trygghet i å vite at de alltid kan kontakte kollektivet hvis ungdommen strever med smått eller stort.

Bli et familiehjem

Det er ingen krav til at familiehjemmene skal ha helse- eller sosialfaglig utdanning, men vi stiller som krav og forutsetning at de skal være spesielt egnet til oppgaven. Alle familiehjemmene må gjennom en intern godkjenningsprosess.

Grunnopplæringen av familiehjemmene starter ved intervjuprosessen for intern godkjenning. Dette er en omfattende prosess som strekker seg over flere møter/samtaler med familiehjemmet. Intervjuet tar utgangspunkt i en intervjuguide og bruker case for å eksemplifisere utfordringer og problemstillinger overfor familiene.

Når intervjuene er utført gjennomføres et introduksjonsprogram, som blant annet inneholder gjennomgang av lover/forskrifter, bruk av handlingsplan/omsorgsplan, familiene som rollemodeller og taushetsplikten. Programmet inneholder i tillegg informasjon om arbeidsforhold, politiattest, helseattest og ytelser.

Grunnopplæringen avsluttes når familiehjemmet blir godkjent internt i Klokkergård. Opplæringen fortsetter i form av veiledning, kurs og annet, så lenge familiene er knyttet til oss som familiehjem.

Det blir skrevet en sosialrapport på bakgrunn av intervjuprosessen. Sosialrapporten omhandler følgende temaer:

  • Familiens motivasjon og forventninger
  • Psykisk og fysisk overskudd i familien
  • Evne til omsorg for andre
  • Åpenhet mot omverdenen og evne til samarbeid
  • Toleranse og forståelse
  • Tålmodighet, utholdenhet og evne til å tolerere konflikter
  • Støtte og aksept fra familie og nærmiljø
  • Familiens egen oppveksthistorie
  • Egne barn må være deltagende i prosessen

  Riktig kjemi

 • For å sikre at ungdommen passer inn i et aktuelt hjem, benytter Klokkergård en fast matching-metode. For å sikre en så god matching som mulig gjennomfører vi intervju med den aktuelle ungdommen. I forkant av et intervju har medlevere på det aktuelle kollektivet, eller en familiehjemskonsulent, informert om hva familiehjem er og hvordan en prosess eventuelt vil se ut.Vi ønsker at ungdommen skal ha innflytelse. Vi intervjuer dem for å kartlegge hva de tenker om behovene de har i et familiehjem. For eksempel om de tenker at det bør være barn i familien, eventuelt yngre barn, eldre barn, husdyr, geografisk plassering, hobbyer og interesser. I tillegg til ungdommens egne tanker og ønsker blir det konferert med lederen på det aktuelle kollektivet, saksbehandler, fagteam og behandlende psykolog.Gjennom intervjuprosessen med familiehjem i vårt rekrutteringsarbeid blir vi godt kjent med dem og vet også litt om deres ønsker og interesser. Vi har ofte i en slik prosess en spesiell ungdom i tankene og vil derfor gjennom denne prosessen og bruk av faglige vurderinger bygget på erfaring, ha en tanke om hvorvidt den tiltenkte ungdommen vil passe inn.Etter en vurdering om hvilket familiehjem som passer til det/den aktuelle barnet/ungdommen blir det skrevet en anmodning om godkjenning som omfatter både sosialrapporten og en matchingsrapport.Matchingrapporten skal inneholde Klokkergård sine vurderinger om hvorvidt ungdommen passer i det aktuelle hjemme eller ikke. Man kan aldri garantere en match, men erfaringsmessig ser vi at det i all hovedsak fungerer godt.Flytteprosessen skal ta god tid, slik at det skal være rom for at både ungdommen og familiehjemmet skal kunne vurdere om tiltaket som er iverksatt er riktig. Det er viktig å bruke god tid på å bli kjent, samt å løse utfordringer underveis.

  Familiehjem i stiftelsen

  Familiehjemmene er oppdragstakere i Klokkergård. Dette innebærer blant annet at de:
  Forplikter seg til å delta på fasemøter.
  Aksepterer veiledning, både individuelt og gruppevis.
  Deltar i opplæringsvirksomhet.
  Forholder seg til behandlingsideologien ved kollektivet, som faseprogram,
  handlingsplan for ungdommen og regelverk.
  Ansvar for å følge opp beslutninger som er tatt i behandlingsmøtet til ungdommen.
  Klokkergård har en forventning om at familiehjemmet følger opp ungdommens skolegang, lekser og deltar på foreldremøter.
  Delta på møter for ansvarsgruppene.
  Delta på familiehelgene.

  Hva vektlegger vi

 • Klokkergård er opptatt av å ha familiehjem med ulike kvalifikasjoner, slik at ungdommenes individuelle behov kan møtes så godt som mulig. Ungdommene får egne rom i familiehjemmene. Familiehjemmene ligger i nærmiljøet, slik at man har lett tilgang til skole, buss, og fritidsaktiviteter, samt nærhet til kollektivet. Familiene varierer i alder, antall familiemedlemmer, utdannelse og yrke. I noen av familiene jobber begge de voksne, mens hos andre er den ene hjemme på heltid/deltid.
 • Tett oppfølging av familiehjemmene

 • Klokkergård har konsulenter som tilbyr opplæring og ivaretaking av familiehjemmene og ungdommene. Som familiehjem er man en del av et større arbeidsmiljø, får ukentlig oppfølging, månedlig individuell- og gruppeveiledning, tilgjengelig miljøterapeuter, fast beredskap og avlastning. Vi er opptatt av at familiehjemmene opplever å være en del av et team med gjensidig tillit og anerkjennelse. Konsulentene har oppfølging med familiehjemmet og ungdommen samlet, og/eller hver for seg. Utgangspunktet er at familiehjemmet og ungdommen skal få den oppfølgingen de til enhver tid trenger.Konsulentene følger opp kontakten med familie, barneverntjeneste og andre rundt ungdommen.Kollektivets ansvar består av miljøarbeid, avlastning, døgnberedskap og bistand til familiehjemmene i akutte situasjoner. Dette gir trygghet for familiehjemmene. De har en åpen linje til kollektivet om problemer eller uenigheter oppstår.

  Finne det rette familiehjemmet

 • Familiehjem er frivillig og ungdommen må selv ønske å fortsette behandlingen sin der. Beslutningen om å bruke familiehjem tas i samråd med ungdom, foreldre, barneverntjeneste og fagteam.Når beslutningen er tatt, starter prosessen med å finne det beste familiehjemmet. Når Klokkergård har bestemt hvilket familiehjem man ønsker å bruke, får familiehjemmet informasjon om den aktuelle ungdom. Sammen vurderer man om familiehjemmet kan møte ungdommens videre behandlingsbehov. Deretter skal barneverntjenesten og fagteam godkjenne familiehjemmet. Når godkjenningen er i orden, informeres ungdommen og dens foreldre/foresatte om det aktuelle familiehjemmet.

  Flytteprosessen

 • Flyttingen til familiehjem er en gradvis prosess. Ungdommen, kollektivet og familiehjemmet setter opp en flytteplan, med datoer for besøk, overnattinger og endelig utflytting. Ungdommen drar først på besøk sammen med konsulent/ansatte fra kollektivet, for så gradvis å være i familiehjemmet alene. Perioden går vanligvis over tre til fire uker. Blir prosessen trygg og god for ungdommen er erfaringen vår at det knyttes gode relasjoner til familiehjemmet.

  På plass i familiehjemmet

 • Ungdommen følger familiehjemmets daglige rutiner, og vi arbeider for at hverdagen i størst mulig grad skal gjenspeile vanlig ungdomshverdag. Hverdagen fylles av skole, fritidsaktiviteter, venner, o.l.Sammen med de andre ungdommene ved kollektivet, deltar ungdommen i familiehjem på fasesamling to ganger i måneden og enkelte samlinger utover dette. Ungdommene er en helg i måneden på kollektivet, samt at de får tilbud om å være med kollektivet når de arrangerer turer og aktiviteter. De har fortsatt tilbud om samtale hos psykolog.Familiehjemmene deltar sammen med ungdommen på Klokkergårds familiehelger som arrangeres 3 ganger i året.Når ungdommen flytter i familiehjem setter man opp en plan for når ungdommen skal på hjemreiser ut fra hvilken fase de befinner seg i. Vi legger opp til at familie skal kunne besøke ungdommen i familiehjemmet slik at de får sett hvor ungdommen bor, og kunne bli kjent med familiehjemmet. Ved besøk ordner kollektivet med overnatting, enten på kollektivet eller på annet overnattingssted i nærmiljøet.