Tiltakskjeden

Kollektiv
Tiltakskjeden til Klokkergårdstiftelsen består av kollektivplassering, med mulighet for botrening i hybel med oppfølging/ettervern. Tiltakskjeden kan variere noe alt avhengig av ungdommens alder, problematikk og utvikling.

Ungdommene bor på selve kollektivet den første delen av behandlingsforløpet, for at de skal bli kjent med den strukturen og de grensene vi har .

Bo- og levefellesskapet preges av utviklings- og læringsprosesser for de ungdommene som bor på kollektivene. Vårt behandlingsarbeid bygger på å dele og bearbeide erfaringer, planlegge og gjennomføre aktiviteter og sosialt samvær. Vi tar hensyn til ungdommen i et helhetlig perspektiv, der familie og nettverk har stor betydning.

Like viktig som kollektivet er livet utenfor. Vi legger vekt på at de unge blir en del av lokalmiljøet gjennom deltakelse i aktiviteter og skolegang, samt at de gjenoppretter kontakten med positive venner i hjemmemiljøet.

Vår oppgave er å legge til rette for en positiv utvikling, der ungdommene får en forståelse av sin egen situasjon og sine egne utviklingsmuligheter. Ingen kan behandles eller utvikles mot sin vilje. Det er derfor avgjørende å gi ungdommene muligheter til å ta ansvar for sin egen utvikling.

Botrening
For noen av ungdommene kan det være aktuelt å flytte på hybel. De er i en naturlig løsrivelsesfase og vil gjerne stå på egne ben.

Grunntanken er å gi ungdommen botrening med oppfølging i trygge rammer. Dette innebærer trening i å styre egen økonomi, ha en fast struktur i hverdagen og ikke minst utvikle og ivareta et sosialt nettverk.

I botrening skal ungdommen jobbe mot et avklart forhold til egen livssituasjon, samt mestre selvstendighet på viktige områder som økonomi, matlaging, renhold, skole, arbeid, aktiviteter og nettverk.

Utflytting i hybel skjer i samråd med ungdommens familie, saksbehandler, Bufetat/Bfe Oslo og etter eget ønske fra ungdommen.