Behandling

Hos Klokkergård legger vi vekt på at begrepene omsorg og grenser hører sammen. Grenser møter ungdommene gjennom dagliglivets rutiner i kollektivet, og de forventningene samfunnet stiller til den enkelte. Disse forventningene er med på å skape forutsigbarhet og trygghet.

Omsorg erfarer ungdommene gjennom tilbakemeldinger på framgang og utvikling, i tillegg til støtte for å håndtere konsekvensene etter et dårlig valg. Medlever-turnusen (de voksne lever 14 dager sammen med de unge av gangen) tilrettelegger for kontinuitet og kvalitet i relasjonene mellom voksen og den enkelte ungdom.

Fellesskapet er viktig på Klokkergård. Det skal sikre de unges deltakelse og innflytelse når det gjelder daglige rutiner, gjøremål og fritidsaktiviteter. Utvikling av identitet er sentralt i ungdomsårene. For at endringer skal skje og opprettholdes må disse forankres i ungdommenes opplevelse av seg selv i samspill med andre. Mestringsopplevelser og positive bekreftelser er med på å styrke en positiv identitet.

Klokkergård prioriterer det å heve ungdommenes kompetanse på viktige områder som sosiale og relasjonelle ferdigheter, utvikle følelsesregulering og mestre praktiske utfordringer. For å lykkes med dette jobber vi etter verdiene solidaritet, likeverd, inkludering, toleranse og respekt for individets egenart og særskilte behov.

Våre metoder er:

  • Fellesskap
  • Omsorg
  • Målarbeid
  • Utviklingsstigen
  • Arbeid med egen historie
  • Skole
  • Tilrettelagt dagtilbud
  • Aktiviteter
  • Samlinger
  • Individuelle samtaler