Behandling

Klokkergårdstiftelsen legger vekt på at begrepene omsorg og grenser hører sammen. Grenser møter ungdommene gjennom dagliglivets rutiner i kollektivet, og gjennom de forventningene samfunnet stiller til den enkelte. Disse forventningene er med på å skape forutsigbarhet og trygghet.

Omsorg gis daglig gjennom tilbakemeldinger, samtaler og støtte.

Medlever-turnusen (de voksne lever 14 dager sammen med de unge av gangen) tilrettelegger for kontinuitet og kvalitet i relasjonene mellom voksen og den enkelte ungdom. Medleverskapet (bo- og levefelleskapet) er viktig da den skal sikre de unges deltakelse og innflytelse når det gjelder daglige rutiner, gjøremål og fritidsaktiviteter. Utvikling av identitet er sentralt i ungdomsårene. For at endringer skal skje og opprettholdes må disse forankres i ungdommenes opplevelse av seg selv i samspill med andre. Mestringsopplevelser og positive bekreftelser er med på å styrke en positiv identitet.

Klokkergårdstiftelsen prioriterer det å heve ungdommenes kompetanse på viktige områder som sosiale og relasjonelle ferdigheter, utvikle følelsesregulering og mestre praktiske utfordringer. For å lykkes med dette jobber vi etter verdiene solidaritet, likeverd, inkludering, toleranse og respekt for individets egenart og særskilte behov.

Våre metoder er:

  • Medleverskapet
  • Omsorg
  • Målarbeid
  • Utviklingsstigen
  • Arbeid med egen historie
  • Skole
  • Tilrettelagt dagtilbud
  • Aktiviteter
  • Samlinger
  • Individuelle samtaler